مدمجة نموذج آرتیمیس

اسلوب ۴ مجموعه A

شیردوش توکار گرد
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou21001 – Tip4

اسلوب ۴ مجموعه B

شیردوش توکار گرد
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou21001 – Tip4

اسلوب ۳ مجموعه A

شیردوش توکار گرد
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou21001 – Tip3

اسلوب ۳ مجموعه B

شیردوش توکار گرد
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou21001 – Tip3

اسلوب ۲ مجموعه A

شیردوش توکار گرد
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou21001 – Tip2

اسلوب ۲ مجموعه B

شیردوش توکار گرد
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou21001 – Tip2

اسلوب ۱ مجموعه A

شیردوش توکار گرد
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou21001 – Tip1

اسلوب ۱ مجموعه B

شیردوش توکار گرد
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou21001 – Tip1

مرحاض اسلوب A

شیر توالت توکار گرد
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou21002

مرحاض اسلوب B

شیر توالت توکار گرد
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou21002