مدمجة نموذج آرمریا

اسلوب ۴ مجموعه A

شیردوش توکار فلت
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou16001 – Tip4

اسلوب ۴ مجموعه B

شیردوش توکار فلت
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou16001 – Tip4

تصویر دوش توکار آرمریا

اسلوب ۳ مجموعه A

شیردوش توکار فلت
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou16001 – Tip3

اسلوب ۳ مجموعه B

شیردوش توکار فلت
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou16001 – Tip3

اسلوب ۲ مجموعه A

شیردوش توکار فلت
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou16001 – Tip2

اسلوب ۲ مجموعه B

شیردوش توکار فلت
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou16001 – Tip2

اسلوب ۱ مجموعه A

شیردوش توکار فلت
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou16001 – Tip1

اسلوب ۱ مجموعه B

شیردوش توکار فلت
Concealed Single Lever
Bath & Shower Mixer
TC-Hou16001 – Tip1

مرحاض اسلوب A

شیرتوالت توکار فلت
Concealed Single Lever
Shower Mixer
TF-Hou16002

مرحاض اسلوب B

شیرتوالت توکار فلت
Concealed Single Lever
Shower Mixer
TF-Hou16002