مدل آرالیــــا

شیر حمام آرالیا

Single Lever
Bath & Shower Mixer
Hou14001

شیر حمام آرالیا

شیر توالت آرالیا

Single Lever
Shower Mixer
Hou14002

شیر توالت آرالیا

شیر دستشویی آرالیا

Single Lever
Basin Mixer
Hou14003

شیر دستشویی آرالیا

شیر ظرفشویی آرالیا

Single Lever
Sink Mixer
Hou14004

ظرفشویی آرالیا

شیرظرفشویی فنری تصفیه دار آرالیا

Single Lever
Sink Mixer
Hou14006

ظرفشویی فنری تصفیه دار آرت

شیر ظرفشویی فنری آرالیا

Single Lever
Sink Mixer
Hou14007

ظرفشویی فنری2