مدل آبیـــــدر

شیر حمام آبیدر

Single Lever
Bath & Shower Mixer
Hou23001

شیر حمام آبیدر

شیر توالت آبیدر

Single Lever
Shower Mixer
Hou23002

شیر توالت آبیدر

شیر دستشویی آبیدر

Single Lever
Basin Mixer
Hou23003

شیر دستشویی آبیدر

شیر ظرفشویی آبیدر

Single Lever
Sink Mixer
Hou23004

ظرفشویی آبیدر